') else document.write('
') if (iebrowser&&dom||dom) //if IE5+ or modern browsers such as Firefox this.startit() else{ this.curimageindex++ setInterval("fadearray["+this.slideshowid+"].rotateimage()", this.delay) } } function fadepic(obj){ if (obj.degree<100){ obj.degree+=10 if (obj.tempobj.filters&&obj.tempobj.filters[0]){ if (typeof obj.tempobj.filters[0].opacity=="number") //if IE6+ obj.tempobj.filters[0].opacity=obj.degree else //else if IE5.5- obj.tempobj.style.filter="alpha(opacity="+obj.degree+")" } else if (obj.tempobj.style.MozOpacity) obj.tempobj.style.MozOpacity=obj.degree/101 else if (obj.tempobj.style.KhtmlOpacity) obj.tempobj.style.KhtmlOpacity=obj.degree/100 else if (obj.tempobj.style.opacity&&!obj.tempobj.filters) obj.tempobj.style.opacity=obj.degree/101 } else{ clearInterval(fadeclear[obj.slideshowid]) obj.nextcanvas=(obj.curcanvas==obj.canvasbase+"_0")? obj.canvasbase+"_0" : obj.canvasbase+"_1" obj.tempobj=iebrowser? iebrowser[obj.nextcanvas] : document.getElementById(obj.nextcanvas) obj.populateslide(obj.tempobj, obj.nextimageindex) obj.nextimageindex=(obj.nextimageindex' slideHTML+='' if (this.theimages[picindex][1]!="") //if associated link exists for image slideHTML+='' picobj.innerHTML=slideHTML } fadeshow.prototype.rotateimage=function(){ if (this.pausecheck==1) //if pause onMouseover enabled, cache object var cacheobj=this if (this.mouseovercheck==1) setTimeout(function(){cacheobj.rotateimage()}, 100) else if (iebrowser&&dom||dom){ this.resetit() var crossobj=this.tempobj=iebrowser? iebrowser[this.curcanvas] : document.getElementById(this.curcanvas) crossobj.style.zIndex++ fadeclear[this.slideshowid]=setInterval("fadepic(fadearray["+this.slideshowid+"])",150) this.curcanvas=(this.curcanvas==this.canvasbase+"_0")? this.canvasbase+"_1" : this.canvasbase+"_0" } else{ var ns4imgobj=document.images['defaultslide'+this.slideshowid] ns4imgobj.src=this.postimages[this.curimageindex].src } this.curimageindex=(this.curimageindex Bidra.nu - Mänskliga rättigheter

Assyrier Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket (även kallade syrianer och kaldéer) i hemlandet. Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.

Assyrier är idag en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Assyrier Utan Gränsers arbete inriktas därför på att hjälpa assyrier i hemlandet att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro. Man etablerar fadderbyar i hemlandet, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och hjälper assyrier i nöd med akuta insatser.

assyrierutangranser.com

Logga UNHCR

FN:s Flyktingorgan UNHCR är den globala beskyddaren för flyktingar. Idag befinner sig 43 miljoner människor på flykt undan krig, förföljelse eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Majoriteten är kvinnor och barn och fyra av fem befinner sig i utvecklingsländer. Det här är människor som har förlorat allt – sina familjer, sina hem och sitt levebröd medan krig och förföljelse härjar i deras hemländer.

UNHCR är verksamt i 125 länder för att ge skydd och hjälp till världens mest utsatta människor, dygnet runt, året runt. UNHCR: s medarbetare är verksamma i flyktingläger, städer och gränsområden, både vid katastrofer och på lång sikt, i några av de mest extrema och farliga situationer i världen. Det långsiktiga målet är att erbjuda alla flyktingar ett framtida hem i trygghet – antingen i hemlandet om situationen där har förbättrats, eller i ett nytt land. Två gånger har UNHCR fått Nobels fredspris för sitt arbete, 1954 och 1981.

UNHCR är beroende av frivilliga bidrag för att fortsätta sitt arbete med att erbjuda flyktingar skydd. De senaste 60 åren har UNHCR hjälpt mer än 50 miljoner människor till ett bättre liv. Behoven är fortsatt stora och med ditt stöd kan UNHCR hjälpa ännu fler.

www.unhcr.se


Afrikagrupperna arbetar för en rättvis värld där alla har möjlighet att påverka sin vardag och framtid. I över trettio år har Afrikagrupperna jobbat med utveck- ling i samarbete med lokala organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Afrikagrupperna stödjer projekt som arbetar med demokrati, folkligt inflytande, hiv och aids, jämställdhet och försörjning.

För Afrikagrupperna är insamling, information och opinionsbildning i Sverige och inom EU lika viktig som verksamheten i Afrika. Genom organisationens direkta närvaro i södra Afrika kan man ge konkreta exempel på vilka konsekvenser Sveriges och EU:s agerande i den globala politiken får för samhällen och människor i södra Afrika. I sitt påverkansarbete driver Afrika- grupperna därför frågor för exempelvis demokrati och rättvisa handelsvillkor.

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obun- den solidaritetsorganisation. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men lokala grupper finns nära dig över hela landet.

www.afrikagrupperna.se

Kogga Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som sedan 1959 bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med folkrörelser i Latinamerika och Sverige.

Via lokala samarbetsorganisationer stödjer Svalorna Latinamerika utsatta människor i Bolivia, Nicaragua och Peru att organisera sig och att samarbeta för att öka sitt inflytande i samhället och förändra det. Målgrup- perna är barn, unga, kvinnor, äldre och ursprungsfolk. Fokus för arbetet i Latinamerika är för närvarande barns och ungas psykosociala hälsa, landsbygds- utveckling samt deltagande demokrati.

I Sverige arbetar Svalorna Latinamerika främst med att sprida information om Latinamerika och globala utvecklingsfrågor samt politiskt påverkansarbete. Tillsammans med andra organisationer bedrivs kam- panjer för att belysa särskilda frågor, bland dem kampanjen ”Rätten till din egen kropp!” om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

www.svalorna.se

Logga

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Verksamheten går ut på att stödja människors egen organisering för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. I Sverige arbetar man med påverkans- arbete och samlar in pengar till utvecklingssamarbetet via ett 90-konto. Det finns lokala grupper på många orter där privatpersoner kan engagera sig och man anordnar kurser med månader av praktik i Latinamerika i samarbete med folkhögskolor.

Latinamerika är en kontinent med stora orättvisor och fattigdom till följd av ojämlika maktstrukturer i samhället. Bland de mest utsatta och diskriminerade finns ursprungsfolk, småbrukare och lantarbetare. Därför prioriterar Latinamerikagrupperna stöd till dessa gruppers organisationer. Konkret kan det handla om stöd till folkbildning och workshops på temat rätten till jord och mat, ledarskapsutbildningar för ungdomar och kvinnor, jämställdhetsarbete och kommunikations- och opinionsbildningsarbete. När dessa grupper får mer att säga till om minskar fattigdomen.

Latinamerikagrupperna genomför i regel inga egna projekt utan samarbetar istället med organisationer och nätverk med bred förankring i landet eller regionen. Alla insatser Latinamerikagrupperna stödjer baseras på samarbetsorganisationernas egna behov och priori- teringar. På det sättet blir verksamheten långsiktigt hållbar. Särskilt bidrar Latinamerikagrupperna till att främja ungas och kvinnors deltagande.

www.latinamerikagrupperna.se

Forum Syd är en samverkansorganisation med fokus på demokrati- och rättigheter. I Forum Syd ingår över 200 svenska organisationer som tillsammans arbetar med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor.

Forum Syd organiserar samarbeten mellan människor och organisationer i hela världen. En grupp människor som samarbetar mot gemensamma mål är starkare än en ensam människa som vill göra samma sak. Tillsam- mans kan människor ta makten över sina liv, bygga upp fungerande demokratiska samhällen och utrota fattigdom, diskriminering och sjukdomar överallt i världen. Forum Syds arbete baseras på kunskapsut-veckling, förmedling av bistånd och opinionsbildning i globala frågor. Målet är global rättvisa och hållbar utveckling.

Forum Syd är religiöst och partipolitiskt obunden.
Genom din gåva bidrar du till arbetet för ökad demo- krati och minskad fattigdom.

www.forumsyd.org

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. FN-förbundet anser att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. Genom kurser, semi- narier, faktamaterial och studieresor följer de FN:s arbete och sprider kunskapen vidare till sina medlem- mar, skolor och till stora delar av den svenska folk- rörelsen.

FN:s Millenniedeklaration genomsyrar FN-rörelsens verksamhet och policyarbete. Inom respektive tema- område prioriterar FN-förbundet ett antal frågor. FN-rörelsen vill bidra till att millenniemålen förverkligas. Svenska FN-förbundet består av cirka 100  lokal- föreningar och ett 20-tal distrikt. Förbundet är även paraply för ett hundratal svenska riksorganisationer. De ingår i FN-förbundens världsfederation, WFUNA.

Svenska FN-förbundet bedriver kampanjen Röj-en- mina för att uppnå en minfri värld och kampanjen Skolmat blir kunskap för att stoppa hunger och starta skolgång.

www.fn.se

Svenska kyrkan är en del av världens största nätverk, den världsvida kyrkan. Det internationella samarbetet innehåller både snabb katastrofhjälp och långsiktig utveckling. Svenska kyrkan har drivit gemensamma projekt tillsammans med kyrkor i Afrika och Asien i över hundra år. Svenska kyrkan arbetar också sedan länge i Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Arbetet sker bland annat inom områden som hiv och aids, jordbruksutveckling, vattenfrågor, förso- ning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter, rättvis handel, kvinnligt ledarskap och teologisk utbildning.
 
När en fattig kvinna blir betrodd med ett litet lån, ändras livet för hela familjen. När en hivsmittad eller aidssjuk möts med omsorg och kärlek i stället för att stötas ut, påverkas gemenskapen. När människor sam- talar om försoning i stället för att möta varandra med hat, ersätts konflikten av grannsämja. När människor får tillgång till rent vatten minskar sjukdomarna och hungern.
 
Bistånd är viktigt, men löser inte alla problem. Orätt- visor som hindrar människor att leva på ett värdigt sätt, måste bort. Samtidigt som alla ska kunna försörja sig i dag, måste jordens resurser räcka till kommande generationer. Svenska kyrkans internationella arbete vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Arbetet bedrivs i en världsvid gemenskap med respekt för varje människas värde.

Svenska kyrkans internationella arbete

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnor i krig och konflikt. Arbetet sker tillsammans med kvinnoorganisationer som tar aktiv del i arbetet för fred och återuppbygg- nad. 2002 tilldelades Kvinna till Kvinna The Right Livelihood Award, som även kallas ”det alternativa Nobelpriset”.

Organisationerna hjälper kvinnor både rättsligt och psykiskt. De stärker och vidareutbildar kvinnliga politiker. De motverkar våld mot kvinnor och männi- skohandel, påverkar lagar och utbildar poliser. De informerar kvinnor, och män, om kvinnors mänskliga rättigheter. De stärker kvinnors hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Kvinnoorganisationerna förändrar samhället genom att arbeta för försoning och sprida sina erfarenheter av fredsarbete och demokrati.

Att ha en plats att träffas på är en förutsättning för att kunna formulera sina åsikter och behov och för att ta aktiv del i samhället. Genom att mötas, organisera sig, dela problem och erfarenheter stärker kvinnor var- andra. Kvinna till Kvinna skapar utrymme för kvinnors mötesplatser. Kvinna till Kvinna finns på plats, ger ekonomiskt stöd och förmedlar kontakter och erfaren- heter mellan organisationerna.

Kvinna till Kvinna skapar debatt, sprider kunskap och ger rekommendationer till svenska och internationella aktörer för att säkra kvinnors mänskliga rättigheter och deltagande i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsstiftelse. Genom din gåva bidrar du till kvinnors rättigheter.

www.kvinnatillkvinna.se

Kristna Fredsrörelsen, KrF, är en ickevåldsrörelse som verkar för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld.

KrF ger kurser i ickevåld och konflikthantering, arbetar med religionsdialog och deltar i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet. De försöker förebygga våld och lindra följderna av våldsanvändning genom att motarbeta produktion och handel med vapen.

På olika håll i världen stödjer KrF lokalt fredsarbete, bland annat i Mellanöstern och Centralamerika. I Sudan ges utbildningar i ickevåld, mänskliga rättigheter mm.

Sveriges och EU:s agerande i säkerhetspolitiska frågor granskas ur ett globalt perspektiv för att påverka ut- vecklingen i riktning mot rättvisa och fred.

KrF uppmanar och stödjer kyrkor och andra trossam- fund att aktivt verka för fred och rättvisa och att ta avstånd från våld.

www.krf.se

Lutherhjälpen är en del av Svenska kyrkan och arbetar med långsiktigt bistånd, katastrofhjälp och opinionsbildning. I samarbete med kyrkor och andra organisationer i mer än 50 länder stöder man fattiga och utsatta människor oavsett tro, hudfärg, kön eller politisk åsikt. Visionen är en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.
 
Lutherhjälpen står för en helhetssyn som gör skillnad både direkt och på lång sikt. Med hjälp till självhjälp som princip bekämpar man hungerns orsaker och minskar det långsiktiga hjälpberoendet. Varje män- niska har förmåga att med egen kraft förbättra sin situation om förutsättningarna finns.

Genom Lutherhjälpens utvecklingsprojekt får människor de redskap – utbildningar, små lån och ny jordbruksteknik – som ger dem möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. Men om detta ska kunna bli verklig krävs att vi i väst-världen tar vårt ansvar. Vi behöver inte bara dela med oss av våra resurser utan också förändra de strukturer och den livsstil som skapar orättvisorna.

www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som anser att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Man tar fram fakta, bildar opinion och påverkar politiker.
Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet och har 6000 medlemmar samt ett tjugotal lokal- föreningar. Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

Svenska Freds ser som sin uppgift att utveckla och sprida kunskap om orsaker till krig och rustningar och om en alternativ freds- och säkerhetspolitik. Man tror att varaktig och stabil fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred om deras levnads- omständigheter befrämjar det.

Föreningen verkar för att stimulera människors intresse och engagemang för fredsfrågor och för en seriös och allsidig freds- och säkerhetspolitisk debatt i samhället. Svenska Freds verkar politiskt för en omläggning av säkerhetspolitiken i en riktning som gynnar fred och nedrustning.

www.svenskafreds.se

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till organisationer i ett 30-tal länder görs insatser för varaktig förändring av situationen hos världens mest utsatta.

Centrala arbetsområden är demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt ekonomisk och social rättvisa. Grunden för allt arbete är människors vilja att förändra och förbättra världen.

Diakonia driver som regel inga egna projekt. Istället stöttar man lokala organisationer. Ofta stöds en orga- nisation i sin helhet, framför en isolerad insats. Arbetet sker i partnerskap med cirka 400 lokala organisationer, samfund och folkligt förankrade rörelser i ett 30-tal länder.

Tillsammans utgör man ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor. Människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen hos människor som lever i fattigdom, förtryck och våld i olika former.

www.diakonia.se

Mänskliga rättigheter

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Organisationen utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

  • rätten till åsikts- och yttrandefrihet
  • ett avskaffande av tortyr och dödsstraff
  • rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
  • att stoppa våld mot kvinnor
  • flyktingars och migranters rättigheter
  • rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

www.amnesty.se

 

Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Målet är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

Röda Korset finns i nästan hela världen, med 185 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation.

Hela den samlade rödakorsrörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Röda korset arbetar bland annat i länder som drabbats av krig eller konflikt, men tar aldrig ställning för någon av de inblandade parterna. Däremot tar man alltid och oreserverat ställning för den enskilda människan som drabbas av konflikten. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet.

www.redcross.se

Välj i listan till vänster den ideella organisation du vill få mer information om. Vill du göra ett bidrag, eller läsa mera, kan du klicka dig vidare till organisationens egen hemsida.

Vissa av organisationerna har beskrivits lite mer ingå- ende i Bidra.nu:s artikelserie Månadens organisation.

På informationssidorna kan du se om organisationen har 90-konto (bank- eller plusgiro som börjar på 90) och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Det framgår även om organisationen är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som verkar för en etisk och professionell insamling.